Varhanické kurzy 

Vzhledem k zájmu amatérských varhaníků o své další vzdělávání jsme sestavili malý přehled ohledně možností studia varhanní hry a souvisejících oborů. Přehled je neoficiální a neklade si nárok na úplnost. Máte-li zájem o bližší informace, obracejte se prosím na pořadatele příslušných kurzů!

Varhanický kurz při Arcibiskupství pražském

Právě díky tomuto kurzu vznikly webové stránky, které nyní čtete, a proto zde ponecháváme i tuto mírně historickou informaci. Kurz se konal v Praze a trval dva roky. Výuka sestávala jedenkráte do měsíce z půldenní výuky teorie a jedenkráte do týdne z individuální výuky na nástroji. Do konce školního roku 2006/2007 kurz vedl MgA. Pavel Černý, jenž po prázdninách přešel jako pedagog na pražskou AMU a současně i brněnskou JAMU. Výuka pod jeho vedením probíhala na faře a v kostele sv. Ludmily. Kurz byl zakončen závěrečnou zkouškou. V současnosti kurz pokračuje pod mírně pozměněným názvem (viz níže).

Fotografie ze závěrečných zkoušek varhanického kurzu v červnu 2004

Kurz pro chrámové hudebníky při Arcibiskupství pražském

Pod tímto názvem v současnosti probíhá pražský dvouletý kurz pro amatérské chrámové hudebníky. Jeho nový běh začne týdenním soustředěním 7. 7. 2014 na Svaté Hoře. Kurz nabízí komplexní vzdělání varhaníkům, sbormistrům a ředitelům kůrů a zahrnuje individuální i skupinovou výuku v předmětech hra na varhany, liturgická varhanní hra a improvizace, liturgika, sbormistrovství, zpěv, gregoriánský chorál, hudební teorie, dějiny hudby a nauka o varhanách. Výuka probíhá v prostorách přiléhajících ke kostelu Nejsvětějšího Srdce Páně na Náměstí Jiřího z Poděbrad. Každý školní rok je zakončen závěrečnou zkouškou, absolventi obrží certifikát o absolvování kurzu. Vedoucím kurzu je Miroslav Pšenička.

Tříletý kurz chrámové hudby v Církevní konzervatoři Opava

Tříletý kurz pro chrámové hudebníky byl zahájen v Opavě 10. listopadu 2007 a zakončen 26. 6. 2010, kdy se konaly závěrečné zkoušky. Účastníci kurzu si mohli zvolit jeden ze tří hlavních oborů: hra na varhany, zpěv a řízení sboru. Kromě toho se vzdělávali v povinných předmětech teoretických jako např. hudební teorie, liturgická praxe nebo dějiny chrámové hudby, gregorianika a podle zájmu i v dalších volitelných (individuálních i hromadných) - např. improvizace, vedení scholy aj. Kurz měl v každém ročníku osm vyučovacích dní (vždy v sobotu). Povinné předměty byly zakončeny zkouškou, po úspěšném zakončení kurzu absolventi obdrželi certifikát. Účast v kurzu není omezena ani věkem, ani hudebním vzděláním. Uvažovalo se o zahájení dalšího kurzu, ale bližší podrobnosti zatím nejsou známy. V současnosti na CKO probíhají kurz barokní hudby a kurz gregoriánského chorálu, které jsou rovněž otevřeny širší veřejnosti. Bližší informace najdete na stránkách konzervatoře.

Kurz pro amatérské chrámové hudebníky plzeňské diecéze

V letech 2012-2014 probíhá dvouletý kurz pro amatérské chrámové hudebníky plzeňské diecéze. Náplní kurzu je individuální i skupinová výuka předmětů potřebných pro vykonávání funkce varhaníka, sbormistra a regenschoriho: hra na varhany, liturgická varhanní hra a improvizace, sbormistrovství, zpěv, gregoriánský chorál, hudební teorie, dějiny hudby, nauka o varhanách. Výuka probíhá v Plzni 2x měsíčně, vždy v pátek a sobotu, součástí kurzu je také týdenní soustředění během letních prázdnin. Kurz vede Markéta Schley Reindlová ve spolupráci s Miroslavem Pšeničkou.

Varhanické kurzy pořádané sdružením Musica Sacra 

Varhanické kurzy pořádá také brněnská Musica sacra. Současný tříletý kurz probíhá v Třebíči, ve spolupráci se zdejším děkanstvím. Kurz končí ve školním roce 2014/2015. Vyučuje se jednu sobotu v měsíci od 9 do 13 hodin. Náplní kurzu jsou teoretické předměty: liturgika, liturgická hudba, hudební nauka, nauka o varhanách, dějiny katolické chrámové hudby, základy taktování a vedení sboru a praktická varhanní hra. Kurz je určen stávajícím varhaníkům i zájemcům o tuto službu, podmínkou jsou alespoň základní dovednosti ve hře na některý klávesový nástroj. Kurz je zakončen zkouškami, po jejichž složení účastníci obdrží kvalifikační osvědčení kantora. Aktuální informace naleznete na webu sdružení Musica sacra.

Kurz pro varhaníky v Olomouci

Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu v Olomouci pořádá dvouleté varhanické kurzy v prostorách Konzervatoře evangelické akademie v Olomouci. Aktuální informace nám nejsou známy. Vyučuje se liturgika, liturgický zpěv, chorál a zpěv s lidem, harmonie, improvizace, nauka o varhanách, dirigování, intonace, dějiny církevní hudby, hra na klavír a hra na varhany. Informace: Mgr. Zdislava Vyvozilová, Arcibiskupství olomoucké, tel. 587 405 243, e-mail: varhanik(zavináč)arcibol(tečka)cz.

Kurzy liturgické hudby v Prostějově

Vzdělávací kurzy jsou určeny pro varhaníky sbormistry, zpěváky chrámových sborů, schol a všechny zájemce o liturgickou hudbu a jsou pořádány pod záštitou Střediska volného času CMG Prostějov. Setkání probíhají od roku 2011 na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově. Kurzy vedou Bc. Ondřej Mucha, Dis., královéhradecký varhaník a koncertní umělec, a Mgr. Bc. Václav Večeře, varhaník farnosti Želeč a lektor varhanických kurzů pro děkanát Prostějov. Další (trochu historické) podrobnosti v pozvánce. Kontakt: vaclav(tečka)vecere(zavináč)centrum(tečka)cz.

Prázdninové kurzy 

V poslední době se příjemně rozšiřuje nabídka nejrůznějších prázdninových kurzů. Kromě vlastní hry na varhany bývá na programu také improvizace, sborový zpěv či výuka teorie. Mezi kurzy s větší tradicí patří například letní škola duchovní hudby Convivium, kterou pořádá Společnost pro duchovní hudbu, nebo Tachovské kurzy pro chrámové varhaníky a zpěváky, které jsou určeny pro začínající a mírně pokročilé hudebníky a vede je Jana Vokatá. Pravidelné kurzy pořádá také Centrum pro rozvoj liturgické hudby profesionálního varhaníka Martina Kubáta. Informace o aktuálních kurzech všech pořadatelů pravidelně zveřejňujeme v našich aktualitách. O průběhu některých kurzů v létě 2007 se můžete dočíst v tomto článku.

 

Pro eventuální zájemce ještě uvádíme některé možnosti řádného studia:

Sbormistrovství chrámové hudby 

Obor Sbormistrovství chrámové hudby je vyučován v rámci prezenčního tříletého bakalářského studia Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Collegium Marianum – Týnskou vyšší odbornou školou. Studium je orientováno na přípravu sbormistrů se zaměřením na chrámovou hudbu, ředitelů chrámových kůrů a sborových dirigentů všech typů pěveckých sborů. Těžiště výuky spočívá ve specializované přípravě nástrojové (hra na varhany a klavír) se zvýšeným důrazem na improvizační a doprovodnou praxi, dirigentské (sborová literatura všech stylových epoch, řízení sboru a práce s partiturou) a ve výcviku vokálním (sólovém i sborovém). Výuka zahrnuje dějiny hudby a chrámového zpěvu, latinu a gregoriánský chorál. Hudebně teoretické předměty jsou zastoupeny harmonií a kontrapunktem, základy generálbasu, hudebními formami a rozborem skladeb. 1. ročník tohoto oboru však není otevírán každý rok.

Církevní konzervatoř Opava 

Zájemci se mohou přihlásit do oboru Hudba se zaměřením na hru na varhany, hru na klavír, řízení sboru, nebo sólový zpěv. Od školního roku 2010/2011 je nově otevřeno oddělení strunných a dechových nástrojů. Informace o dnech otevřených dveřích a termínech talentových zkoušek jsou zveřejňovány na webu školy. Další novinkou je možnost distanční formy studia.

ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu v Brně

ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu v Brně navazuje na tradice někdejší Varhanické školy založené roku 1881, jejímž ředitelem býval Leoš Janáček. Vyučuje se např. hra na varhany, hra na klavír, hra na housle, zpěv, improvizace, hudební nauka, liturgika, nauka o varhanách, dějiny církevní hudby aj. Bližší informace najdete na webu školy.

-PM-